Vår utbildnings- och konsultverksamhet

Vår utbildnings- och konsultverksamhet bygger på vår gedigna kunskap i olika ämnes- och verksamhetsområden. Här nedan beskriver vi en del av det vi kan erbjuda.

Utbildningar

Vi ordnar uppdragsutbildningar i

  • Systemiskt förändringsarbete
  • Problemanalys och problemlösning
  • Sammanhangsmarkering
  • Familjeterapi
  • Interaktionistiskt förändringsarbete
  • Utredningsmetodik
  • Samtalsmetodik och klientbemötande
  • Systemisk korttidsintervention (SKI)
  • Systemisk inventering
  • NLP

 Arbetslagsutveckling

Syftet med arbetslagsutveckling är att förbättra samarbetet, öka kreativiteten och utveckla arbetsmetoder i en arbetsgrupp; även att öka sammanhållningen och förbättra vi-känslan i gruppen.

I den arbetsmodell som vi har utvecklat ingår tydliggörande av mål och uppdrag, resursinventering, problemlösning, konflikthantering, kommunikationsträning och mötesteknik.

Om så önskas kan arbetslagsutveckling kompletteras med handledning, metodutveckling och arbete inom ledningsgruppen.

Krishantering

Ibland händer det saker på arbetsplatser som leder till kriser och traumatiska upplevelser hos personalen. Det kan vara övergrepp, hot och olyckor. Det kan även vara att personal eller klienter råkar ut för allvarliga sjukdomar eller dör.  I sådana fall kan det ibland vara bra att få hjälp utifrån, för att hantera de processer som uppstår inom arbetsgrupper och de känslor som uppstår inom varje enskild individ.

Våra erfarenheter som psykoterapeuter, handledare och arbetsledare kommer väl till pass när vi hjälper till vid krishantering.

P-grupper

Ibland kan det vara lämpligt att en arbetsgrupp träffar en samtalsledare under en begränsad tidsperiod, t. ex 6 månader, för att arbeta med relationerna och samarbetet i gruppen. En sådan grupp kallas ibland för P-grupp. Förutsättningen för att en sådan skall leda till önskvärda förändringar inom arbetsgruppen är att alla vill bidra till förändringsprocessen och att man vill möta varandra på nya sätt.

Studiedagar och riktade föreläsningar

Att låta personalen ha studiedagar och gå på föreläsningar är sätt att öka deras kunskap och ge dem stimulans. Vi har stor erfarenhet av att anordna studiedagar i och föreläsa om ämnen som passar våra verksamhetsområden.

Insatser vid stress, utbrändhet och psykisk ohälsa

Stress, utbrändhet och psykisk ohälsa har blivit stora problem på många arbetsplatser. För att kunna hantera dessa behöver man dels ha kunskap om de kroppsliga och psykiska processer som är äger rum inom människor, dels veta hur organisationer fungerar och vad som händer med människor i olika situationer.

Når vi arbetar med dessa problem förmedlar vi både nödvändig kunskap, samtidigt som vi gör nödvändiga analyser av arbetsplatsen och föreslår lämpliga insatser.

Man behöver inte undra över vad utbrändheten och ohälsan beror på. Den kunskapen finns! Likaså vad man kan göra för att personalen skall må bättre!

Ny- och uppstartsarbete

När vi arbetar med ny- och uppstartsarbete kombinerar vi olika moment: formulering och tydliggörande av verksamhetsmål och delmål; kartläggning av befintliga resurser; arbete med att fastställa rutiner och samarbetsformer; arbete med att skapa ett bra samarbetsklimat. Arbetet kan antingen äga rum under några intensiva dagar eller över en längre tidsperiod med regelbundna träffar. Ett vanligt upplägg är att börja med några heldagar, för att sedan träffas regelbundet över en period på 4-6 månader.

Vägledning och coaching

Ibland kan personal behöva vägledning eller stöd i enskilda ärenden eller för att hantera vissa situationer. Det kan vara under kortare eller längre tid. Vi skräddarsyr sådana insatser utifrån Era önskemål.

Vägledning och coaching är en typ av generativt förändringsarbete som är inriktad på att skapa möjligheter och hitta tillvägagångssätt och kännetecknas av aktivt deltagande, målfokusering och tidsbegränsning. Utgångspunkten är inte problem, även om sådana kan dyka upp under arbets gång och då behöver hanteras.

Vägledning och coaching förutsätter i de flesta fall att klienten har en ”tillräckligt” stabil social situation och mår ”tillräckligt” bra psykiskt.

Hardy Olson är medutvecklerae till BHL – vägledning, ett redskap för kreativitet och personlig utveckling. Modellen syftar till att hjälpa människor att tillvarata sina resurser, öka sina färdigheter och komma förbi hinder.

BHL – vägledning utgår ifrån ett systemiskt tänkande och kan användas inom både arbetslivet och privatlivet. Centralt i modellen är bekräftelse, timing, hur alternativ uppstår och det som gör skillnader. Vid  BHL-vägledning ligger fokus på beslutsfattande (B), hälsa (H) och livsinnehåll (L).

Klicka här för att få mer information kring vägledning.