Systemisk inventering

Systemisk inventering är en metod utvecklad av Hardy Olson för att undersöka en klients problem i förhållande till personer i hans sociala nätverk och hur klienten upplever sin tillvaro. Den är en hjälp i att vara en nyfiken och respektera det klienten upplever. Det man kommer fram till vid systemisk inventering skapas i dialog med klienten och avser att ligga till grund för förändringsarbete.

Teoretisk grund

Systemisk inventering är sin grund i systemiskt tänkande. Några av de viktigaste idéerna i detta är:

 • En människa är ett levande system, bestående av flera delsystem, som samspelar med och ingår i många andra system.
 • Människor kan enbart beskrivas i förhållande till sina relationer.
 • En människa är ömsesidigt beroende av den biologiska och sociala miljö som hon är en del av.
 • Människor skapar den verklighet som de upplever i relationer med andra människor där språk används.
 • En människas uppfattning om sig själv och sin tillvaro är förankrad i relationer till andra människor där språk används.
 • Förändringar hos en människa måste dels passa ihop med henne som individ, dels vara förenliga med hennes omgivning.

Innehåll

En systemisk inventering inleds med sammanhangsmarkering. Därutöver innefattar den följande moment och fokus:

 • utvidgad problembeskrivning
 • riskbedömning
 • beskrivning av förmåga och färdigheter
 • kartläggning av relationer
 • beskrivning av avgörande domäner
 • beskrivning av mönster och språkbruk
 • resursinventering
 • ekologisk kontroll

 

Kontakta oss för mer information! Klicka här.