Vi som ingår i Sirius Handledningsinstitut är Hardy Olson och Britt-Marie Åkesdotter. Vi har genom vårt gemensamma bolag bedrivit handlednings- och utbildningsverksamhet inom socialtjänsten, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, på institutioner m.fl. sedan mitten av 1980-talet. Därtill kommer  en bred konsultationsverksamhet, innefattande arbetslagsutveckling, hjälp med att starta upp nya verksamheter, konflikthantering m.m. Vi bedriver även en psykoterapimottagning för individer, par och familjer.

Utgångspunkten i vårt arbete är systemisk, interaktionistisk och kommunikationsteoretisk. Lösningsfokuserade och nätverks-orienterade modeller ingår i detta synsätt. Vi har god kunskap i såväl kognitiva och beteendeterapeutiska som psyko-dynamiska teorier/metoder. Vi har båda arbetat med NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) sedan början av 1980-talet.

Centralt i vårt sätt att arbeta är begreppet uppdragsgivare, som vi var med att utveckla i slutet av 1980-talet, tydlighet – ifråga om roller, struktur, målsättning, lagstiftning mm – och respekt för den enskilda individen.

Vi anser att förändringsarbete ett slags hantverk där man behöver ha olika redskap och kunna hantera olika metoder. Och ju fler redskap man har till sitt förfogande desto fler klienter kan man arbeta tillsammans med. Men metoder i alla ära – det är inte metoder som förändrar människor. Förändringsarbete sker i mellanmänskliga relationer, i samtal mellan människor.

Under de senaste åren har vi inom ramen för vårt företag utvecklat flera modeller på systemisk grund, däribland Systemisk processhandledning och Systemisk arbetslagsutveckling. Vi har även formulerat en egen modell för coachning (Se Plus).

Vi är experter på Systemiskt tänkande och Systemiskt förändringsarbete!

Något om oss själva

Hardy Olson är socionom, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi/psykosocialt behandlingsarbete. Han har mångårigt kliniskt arbete inom vuxenpsykiatrin bakom sig och arbetar sedan drygt 20 år tillbaka huvudsakligen som handledare, utbildare och konsult inom den offentliga sektorn.

Hardy är medutvecklare till Interaktionistiskt förändringsarbete, en övergripande modell för olika former av förändringsarbete på interaktionistisk och systemisk grund. Hardy är också medutvecklare till en modell för utredningsarbete inom socialtjänsten och en modell för arbetslagsutveckling på systemisk grund.

Hardy har i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg utvecklat Systemisk korttidsintervention, en modell för korttidsinsatser på lösningsorienterad och systemisk grund inom barn-/ungdomspsykiatrin. Hardy har även medverkat i utvecklandet av arbetsmetoder för sk.tidig krisintervention inom vuxenpsykiatrin.

Hardy är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare inom förvaltningar och på högskolor.

Hardy är författare och medförfattare till ett flertal böcker (Se Plus.)

 

 

 

Britt-Marie Åkesdotter är leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi/psyko- socialt behandlingsarbete, med stor erfarenhet av vård- och behandlingsarbete inom vuxenpsykiatrin; bland annat som projektledare för rehabilitering av personal och vårdenhetschef.

Britt-Marie har varit verksam som handledare sedan början 1990-talet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, socialtjänstens olika verksamheter, hemsjukvård, elevvårdsarbete m.m. Britt-Marie har mycket stor erfarenhet av arbetsledarhandling.

Britt-Marie har under många år arbetat med tidsbegränsad handledning inriktad på att hantera svåra situationer och/eller klientärenden, ofta i kombination med att förhindra utbrändhet och andra stressymtom.

Det som är unikt med Britt-Marie är hennes stora kliniska erfarenhet av vuxenpsykiatri kombinerad med hennes erfarenhet att handleda olika yrkeskategorier med olika bakgrund och erfarenhet, men också hennes förmåga att skapa tydlighet och trygghet i gruppsituationer.

 

Kontakta oss genom att klicka här:

Hardy Olson

Britt-Marie Åkesdotter

Länkar:

Studentlitteratur

Bokförlaget Korpen

Mareld

Svenska föreningen för klinisk hypnos

Svensk handledarförening i socialt arbete

Svensk familjeterapi